Teisipäev, oktoober 22, 2019
 

Ministeerium täitis riigikohtu otsuse aasta hiljem

Harda Roosna | Hiiu Leht
Kuigi riigikohus tühistas Hiiumaa mere­alade maakonna­planeeringu tuuleenergia tootmis­alade osa juba mullu augustis, tegi rahandus­ministeerium vastava märke planeeringusse alles tänavu oktoobris.
Riigikohus tühistas 8. augusti 2018 lahendiga tuuleparke puudutava osa Hiiu mereala maakonnaplaneeringus. Põhjendusena tõi riigi­kohus, et tuulegeneraatorite ja mere­kaablite mõju keskkonnale oli välja selgitamata ning asjakohased uuringud tegemata.
Selle aasta 17. oktoobril saatis rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise peaspetsialist Urve Pill ajalehes avaldamiseks teate, et “arvestades kohtu otsust ja lähtudes PlanS 73 lõikest 31 on muudatused kantud maakonnaplaneeringusse”. Teates pole kirjas kuupäeva, millal muudatus tehti.
Aasta hiljem tegemata
Muudatus maakonnaplaneeringusse oli tegemata veel tänavu septembris ehk enam kui aasta peale riigikohtu otsust.
Selle avastas MTÜ Hiiu Tuul juhatuse liige Inge Talts 18. septembril, valmistudes Enefit Greeni algatatud Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõjude hindamise aruande (KMH) avalikuks aruteluks.
Seejärel saatis Talts 20. septembril riigihalduse ministrile Jaak Aabile kirja, milles küsis, millal plaanib rahandusministeerium riigikohtu otsust täita ja muudatuse planeeringu dokumentidesse sisse viia.
“Lähtudes eeltoodust palun viia Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonna­planeeringusse muudatus vastavalt kohtuotsusele, st kõrvaldada planeeringu jooniselt ja seletuskirjast tuuleenergia alasid puudutav osa,” kirjutas Talts. “Muudatuse sissekandmise eesmärgiks on anda avalikkusele ajakohast ja õiget infot. Praegusel juhul sisaldab avalikkusele kättesaadav Hiiu maakonnaga piirneva mereala planeering ebaõiget infot.”
Ühtlasi juhtis Talts tähele­panu, et kohtuotsuse täitmata jätmise korral võib kohus määrata rahandusministeeriumile rahatrahvi kuni 32 000 eurot.
Tehtud, aga millal?
Pole teada, kas kiri ka minister Aabi töölauale jõudis, aga vastus pandi ministeeriumist teele 15. oktoobril. Vastuskirja on allkirjastanud ministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja regionaalvaldkonna asekantsleri ülesannetes Mart Uusjärv.
Uusjärv märgib kirjas, et jõustunud kohtulahendi täitmata jätmine tähendab kohtulahendi resolutsioonis sisalduva ettekirjutuse täitmata jätmist.
“Kuna riigikohtu 8.08.2018 otsuse 3-16-1472 resolutsioon ei sisalda ettekirjutusena kohustust kohtuotsusest tulenevate muudatuste Hiiu mereala planeeringusse kandmiseks, on antud juhul tegemist seadusest tuleneva kohustuse täitmisega, mis tänaseks täidetud,” kirjutas Uusjärv. “Oleme vastava märke kandnud nii Hiiu mere­ala planeeringu joonisele kui seletuskirja,” teatas Uusjärv, jättes samuti märkimata, millal seadusest tulenev kohustus siis ikkagi täideti.
Kas märkest piisab?
Planeeringudokumentides, sh lisatud kaardil on meretuuleparkide arendusalad jätkuvalt alles. Lisatud on märkused: “Ei kehti tuule­energia tootmise alade osas Riigikohtu otsusega 08.08.2018; 3-16-1472”, “(kehtetu)”, “*Riigikohtu 08.08.2018 otsusega kohtuasjas nr 3-16-1472 on Hiiu maavanema 20. juuni 2016. a
korraldus nr 1-1/2016/114 tühistatud tuuleenergia tootmise alade osas.”
Inge Talts ütles, et teda nõustanud jurist on seisukohal, et sellisel viisil õigusakte ei muudeta: “Me ei saa rääkida planeeringus tehtud muudatusest, tegemist on märkusega. Muudatus peab olema selge ja arusaadav, aga praegu see nii ei ole.”
Muudatusteks aega üks kuu
Planeerimisseaduse para­grahv 73 “Maakonna­planeeringu kehtetuks tunnistamine ja muutmine” lõige 3 alapunkt 1 sätestab, et maakonnaplaneeringu vastavusse viimiseks pärast maakonnaplaneeringu kehtestamist muudetud või kehtestatud õigusaktidega või jõustunud kohtuotsusega kannab maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja [peale maavalitsuste likvideerimist 2017. aastal tegeleb planeeringutega rahandusministeerium – toim] muudatused planeeringusse toiminguna, ilma avalikku menetlust läbi viimata.
Samas paragrahvis on kirjas, et muudatustest tuleb teavitada vastavalt maakonna­planeeringu kehtestamisest teavitamise nõuetele.
Kui maakonnaplaneeringutega tegelesid veel maavalitsused, kehtis nõue, et kehtestamise teate peab maavanem ajalehes avaldama 30 päeva jooksul peale planeeringu kehtestamist ning maavalitsuse veebilehel hiljemalt 7 tööpäeva peale kehtestamise otsust.

Riigikohus: Otsus tuleb täita mõistliku aja jooksul

Kas riigikohtu otsus on ministeeriumile täitmiseks ainult juhul, kui otsuses on konkreetne ettekirjutus?
Vastab riigikohtu pressiesindaja Susann Kivi: Halduskohtumenetluse seadustiku (§ 177 lg 1) järgi on jõustunud kohtuotsus menetlusosalistele kohustuslik selles osas, milles kohus lahendab kaebuses esitatud nõude kaebuse aluseks olevatel asjaoludel. Kuna praegusel juhul oli kõne all ainult tühistamisnõue ning ettekirjutust ei taotletud, ei saanud ka kohus seda teha.
Kui pika aja jooksul tuleks riigikohtu otsus täita?
Konkreetse tähtaja kohtuotsuse täitmiseks näeb halduskohtumenetluse seadustik (§ 168 lg 11) ette ainult rahalise nõude puhul – 30 päeva. Muul juhul sõnastab seadus, et otsus tuleb täita mõistliku aja jooksul.
Millisel kujul tuleb maakonnaplaneeringu ühe osa tühistamine planeeringudokumentidesse sisse viia?
Riigikohus ei saa paraku selles küsimuses seisukohta välja öelda.

 

Sildid: , ,

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411