Reede, mai 20, 2016
 

Toetus kalanduspiirkondade arendamiseks

Argo Nurs
Eestis on kaheksa kalanduspiirkonda, kus kogukonna algatusgrupid on koostanud strateegiad kohalikuks arenguks.
Strateegiate elluviimiseks hakatakse piirkonna ettevõtjatelt ja nende ühendustelt, MTÜdelt, omavalitsustelt jt vastu võtma projektitoetuste taotlusi.
Kaheksa piirkonda hõlmavad alasid Peipsi-Pihkva-Lämmijärve ja Võrtsjärve ääres, mereäärsel rannikul ja saartel.
Algatusrühmade esitatud strateegiaid hindab maaeluministeerium ja kinnitab heakskiitmise järel iga piirkonna strateegia jaoks eelarve. Eraldi summa määratakse projektitoetusteks ja algatusrühma koostöötegevusteks. Strateegia elluviimiseks planeeritud tegevuste ja summade kohta esitavad algatusrühmad igal aastal põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametile (PRIA) rakenduskava.
Euroopa merendus- ja kalandusfondi meetme “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” rahastamiseks on programmperioodil 2014–2020 26 miljonit eurot.
Milleks toetust saab?
Strateegiad võivad sisaldada tegevusi viies valdkonnas:
1.Kalapüügi- või vesivilje-
lustoodete väärindamine või turustamine
2.Majandustegevuse mitmekesistamine
3.Kalasadamate uuendamine
4.Koelmualade loomine või taastamine
5.Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine, kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus arengus ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimine.
Milliseid suundi oma piirkonnas arendada, kuidas jaotada nende vahel ja aastate lõikes piirkonnale eraldatud eelarvet ning millal missuguse suuna projektitoetuste taotlusi vastu võtta, on algatusgrupi ja selle liikmete otsustada.
Projektitoetuse taotleja esitab taotluse oma piirkonna algatusrühmale, kes kontrollib esitatud dokumente, taotluse vastavust strateegiale ja rakenduskavale ning korraldab hindamise. Hindepunktide alusel teeb algatusrühm PRIAle ettepaneku taotluste paremusjärjestuse kohta, iga taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja toetuse suuruse kohta. Siis saadab algatusrühm taotlused PRIAle, kus kontrollitakse taotluse vastavust määruses sätestatud nõuetele ja rakenduskavale.
Praeguseks on maaeluministeerium heakskiidu andnud kolme piirkonna strateegiale ja sealsed algatusrühmad saavad alustada projektitoetuste vastuvõtuga. Ministeerium kinnitas Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve, Lääne-
maa ja Saaremaa kalanduspiirkonna arengukava ja eelarved. Ülejäänud viie, sh Hiiumaa kalanduspiirkonna arengukavad pole veel ministeeriumi heakskiitu ja kinnitatud eelarvet saanud.
Taotluse esitamisest
Võrreldes eelmise perioodiga ei ole määruses kirjas projektitoetuste abikõlblike kulude loetelu. Toetust saab taotleda piirkonna strateegias toodud eesmärkide täitmisega seotud tegevusteks ja jälgida tuleb, et ei taotletaks toetust määruses loetletud mitteabikõlblikele kuludele.
Toetuse taotleja peab ennast määratlema, kas ta on hankija riigihangete seaduse (RHS) mõistes – näiteks on seda kohalikud omavalitsused. Kui taotleja on RHS mõistes hankija, peab ta hangete korraldamisel järgima RHSs sätestatud nõudeid. Kui taotleja ei ole hankija RHS mõistes ja kavandatava töö, teenuse või soetatava vara käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, peab ta küsima kolmelt üksteisest sõltumatult ettevõtjalt hinnapakkumuse. Soovitame ka neil, kes on hankijad RHS mõistes, küsida RHS §3 järgimiseks kolm pakkumust hanke korral, mille käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot.
Sellise tegevuse abikõlblikud kulud, mille elluviimiseks antakse projektitoetust, ei või programmiperioodi jooksul ületada 1 miljon eurot. Perioodi jooksul võib üks taotleja saada projektitoetust kokku kuni 400 000 eurot. Millises ulatuses tuleb projekti rahastada omaosalusega, sõltub taotleja staatusest ehk tegevusvormist ja sellest, millise tegevussuuna toetust soovitakse. Lisaks tuleb jälgida, kas toetuse näol on tegemist ettevõtjale antava vähese tähtsusega riigiabiga. Erinevate tegevuste jaoks toetuse saamisel on kehtestatud riigiabi piirmäärad, mille ulatuses talle teatud perioodil toetust antakse. Ettevõtjate lõikes jälgitakse neid andmeid vähese tähtsusega abi registris.
Kust saab abi?
Algatusrühma jaoks on ette nähtud nn elavdamise kulud. Elavdamise all mõeldaksegi seda, et algatusrühm teavitab toetuse saamise võimalustest, nõustab toetuse taotlejaid ja ka toetuse saajaid. Iga piirkonna kodulehel peab olema avaldatud vastuvõtuaeg, mil on võimalik abi saada. Ka info algatusrühma liikmete, piirkonna strateegiate, taotlusvoorude toimumise, toetust saavate projektide jmt kohta avaldatakse piirkondade algatusrühmade kodulehtedel.

Angela Annilo
PRIA peaspetsialist

 

Sildid:

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411