Reede, november 13, 2015
 

Maakonnaplaneeringu avalik arutelu

11. novembril toimus maavalitsuses maakonnaplaneeringu avalik arutelu. Arutelule eelnenud planeeringueskiisi avaliku väljapaneku käigus tuli planeeringule kümme kirja, kus oli ettepanekuid nii rohelise võrgustiku, väärtuslike maastike, puhkealade kui elektriühenduste kohta.
Arutelu peamiseks teemaks kujunesid kavandatavad trassikoridorid Hiiumaal. Maakonnaplaneering kavandab Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmist ja energeetika arendusprojekte. Planeeringu eskiisi koostamisel on lähtutud elektrivarustuse kajastamisel Eleringi (põhivõrgu arendaja), Elektrilevi (jaotusvõrgu arendaja) ning meretuuleparkide arendamisest huvitatud Nelja Energia poolt antud sisenditest.
Selgitamaks elektrivõrgu arenguvõimalusi ning elektrivarustuskindluse tõstmist Hiiumaal, on 2014. aastal Eleringi poolt tellitud “Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise sotsiaalmajanduslik uuring ja tehniline eeluuring”. Selle raames on läbi viidud sotsiaalmajandusliku mõju hindamine, keskkonnamõju eelhinnang ja tehniliste lahenduste eeluuring. Uuring sisaldab nii Hiiumaa elek­trivarustusega seonduvaid probleeme kui võimalikke lahendeid.
Hiiumaa elektrivarustuse parendamiseks esitas ka Elektrilevi omalt poolt planeeringus kajastamiseks kolm võimalikku lahendust Hiiumaa elektrivarustuse parendamiseks, jättes võimaluse erinevate variantide koostamiseks. Maakonnaplaneeringusse esitatut tuleb mõista huvidena alajaamade vaheliste ühenduste loomiseks, mille täpsed asukohad selguvad edasiste uuringute, planeeringute ja/või projektide koostamise käigus. Maakonnaplaneeringu eskiisis on toodud Elektrilevi poolt esitatud esialgne ettepanek luua 110kV jaotusvõrk Hiiumaa lääneossa, kus praegu on elektriliin võimsusega 10 kV.
ASi Nelja Energia ettepanek on ühendada võimalikud meretuulepargid Hiiumaaga ja sealt edasi liiguks elektrivõrk mandrile. Tuuleparki ühendava elektrivõrgu kulgemise joonis esitati vahetult enne planeeringu avalikustamist ja baseerub ASi Empower koostataval uuringul. Uuring avalikustatakse Loode-Eesti tuulepargi keskkonnamõju hindamise avalikustamise käigus.
Eleringi tellitud uuringu järgi on eelistatud Leisi–Käina–Kärdla uue 110kV liini kavandamine: ehitatakse välja täiendav 110kV liin Käinani ja uus Pammana–Emmaste 35(110)kV merekaabelliin, olemasolev Käina–Kärdla 35kV liin ehitatakse 110kV pingele ning Kärdlasse paigaldatakse üks 110/35/10kV trafo 16MVA võimsusega. Sellise süsteemi väljaehitamisel saavutatakse 110 kV olemasolu Hiiumaal kõige tihedamalt asustatud ning kõige kiiremini kasvava koormusega piirkonnas. Kuna 110kV põhitoide viiakse Kärdla alajaama, paraneb oluliselt piirkonna pingekvaliteet ja vähenevad energiakaod. Samuti on selle variandi puhul tagatud suurem läbilaskevõime läbi 110kV elektriliini kuni Hiiumaa suurima koormusega ning kiiremini kasvava piirkonnani välja, kus praegu tarbitakse veidi üle poole kogu saarel kasutatavast võimsusest. Seejärel on võimalik arendada välja ringtoide, mis tähendab, et ehitatakse mandri ja Hiiumaa vahele uus 110kV liin. Ehitamisega on võimalik alustada peale Lääne-Eesti elektrivõrgu tugevdusi, orienteeruvalt 2025. aastal.
Ringtoite puudumine muudab praegu ebakindlaks võimalike suurte arenduste läbiviimise. Näiteks kaaluti Haapsallu kavandatava suure andmekeskuse puhul ka Hiiumaad, sest Kärdlas asub rahvusvaheline interneti sõlmpunkt, mida läbib merealune andmesidekaabel, kuid arenduseks vajalikku elek­trivarustust polnud võimalik tagada.
Katkestuste ja rikete seisukohalt on kõige suurem ja tunnetatavam probleem saare lääneosas just 10kV võrgus: lühiajalised katkestused, mikrokatkestused, pinge kõikumine, faaside kadumine. Pinge kõikumine ja mõne faasi ajutine puudumine rikub elektriseadmeid. Näiteks plastitööstuses tähendab isegi väike katkestus, et masinate taaskäivitamiseks kulub mitmeid tunde. Ebakvaliteetne elektritoide takistab ka uute tehnoloogiliselt keerukamate seadmete kasutuselevõtmist ja on suur oht tehnikat rikkuda.
Maakonnaplaneeringu koostamise raames on senini olnud üldine seisukoht, et elektrivõrk Hiiumaal vajab tervikuna tugevdamist ja varustuskindluse suurendamist.
Maakonnaplaneeringu koostamiseks on moodustatud juhtrühm, kuhu kuuluvad omavalitsuste ja ametkondade esindajad. Järgnevalt lähevad kõik esitatud ettepanekud seisukoha võtmiseks juhtrühma kätte ning selle alusel viiakse vajadusel sisse muudatused maakonnaplaneeringu eskiisi orienteeruvalt kuu jooksul peale juhtrühma toimumist. Maakonnaplaneeringu eskiisile esitatud kirjalikele ettepanekutele vastatakse kuu aja jooksul.
Maavalitsus tänab kõiki avalikul arutelul osalenuid aktiivseid inimesi ning võtab täpsustused ja ettepanekud arvesse. Arutelud aga jätkuvad.

AIVI TELVIK
Hiiu maavalitsuse
arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

 

Comments

Pole ühtegi kommentaari.
 
Hiiu Lehest

Hiiu maakonna sõltumatu maakonnaleht aastast 1997

Miks sündis Hiiu Leht »
Kontakt

Telefon: +372 463 2199
Email: hiiuleht@hiiuleht.ee

Vabrikuväljak 1, Kärdla, 92411